Nghiên cứu khoa học
16/08/2011

                

Nghiên cứu khoa học

- NCKH: 01 đề tài nhánh cấp Bộ, 03 đề tài cấp Trường.

- Biên soạn giáo trình, tài liệu: 01 giáo trình Mỹ thuật cho Khoa Giáo dục Mầm non, 05 giáo trình chuyên ngành Mỹ thuật, 01 tài liệu tham khảo.

- Tổ chức 01 hội thảo khoa học, 14 báo cáo chuyên đề bồi dưỡng cho cán bộ giáo viên, 05 đợt cho giảng viên đi thực tế sáng tác.

Liên kết web